משלוח עד הבית 3-5 ימי עסקים
משלוח חינם בקניה מעל 499 ₪
בעקבות עומס עקב חג, זמני המשלוחים עשויים להתעכב

צלחות

פמוטים

פלייסמנט

סכום

מפיות

מפות

כלי הגשה

כוסות

חבקים

אגרטלים

תקנון האתר

 

1.1.       אתה מבקר כעת באתר האינטרנט המקוון של חברת "ספלנדיד  בע"מ", בכתובת אתר האינטרנט https://www.instagram.com/ (להלן: החברה") המציע לכם מגוון רחב של מוצרי כלי בית ומטבח ו/או מוצרים נוספים.

1.2.        הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בכל הקשור לשימוש באתר האינטרנט ו/או לרכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן: "התקנון" ו/או "תקנון אתר האינטרנט").  

1.3.        תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה  וממצה את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור לאתר האינטרנט, לרבות ביקור, שימוש ורכישה בו ומשכך, הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם.

1.4.        מובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט הלקוח ו/או המבקר ו/או הרוכש ו/או העושה שימוש באתר האינטרנט (להלן ולעיל יכונו כולם יחד וכל אחד לחוד: "הלקוח"), מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג.

1.5.        לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו בוחר להשתמש באתר האינטרנט ולאשר ולסמן "אני מסכים" בתיבה המתאימה.

1.6.        המבוא לתקנון אתר האינטרנט מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

  1. תקנון אתר האינטרנט

2.1.        התקנון מופנה לשני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

2.2.        בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח למלא את פרטיו, לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר האינטרנט כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו כתנאי לביצוע הרכישה. במידה והלקוח לא סימן כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט על ידו מהווה הסכמה כאמור.   

2.3.        הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג, ובכל מקרה בו אישר והצהיר כי עשה כן מבלי שקרא את התקנון, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.  

3.3.         כניסה לאתר וכל פעולה ו/או שימוש באתר, כולל: גלישה ו/או דפדוף ו/או עיון בדפי האתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, מעידים על הסכמת הלקוח לתנאי התקנון, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם הלקוח אינו מסכים למה מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי הינו מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, ובפרט להימנע מהצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצר ו/או מוצרים באמצעות האתר.

3.4.        הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינו האתר ו/או לבין החברה המפעילה. 

3.5.       החברה המפעילה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות תקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון באתר לבין בפרסומים אחרים בעניין באתר, יגברו הוראות התקנון שבאתר.

3.6.      למען הסר ספק, לאחר שהלקוח נותן את הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני יומי מהאתר, אשר מטרתו לעודד רכישת מוצרים ע"י הלקוח באתר. כמו-כן כאשר, מאשר הלקוח את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר כאשר המילה "פרסומת" אינה מופיעה בכותרתו, אלא בגוף הדואר האלקטרוני בלבד. הלקוח רשאי, בכל עת, להודיע לחברה המפעילה על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, וזאת באמצעות שליחת הודעה לכתובת __________.

3.7.        ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים באתר באופן מקוון ע"פ הליך הרכישה המתואר בגוף תקנון זה בהמשך, אולם ניתן גם ליצור קשר טלפוני עם החברה המפעילה ולרכוש את המוצרים, ע"י מסירת פרטים אישיים, כתובת למשלוח ופרטי תשלום לחיוב ההזמנה.

3.8.       השימוש באתר הינו לשימוש אישי בלבד, ואין היתר לעשות שימוש מסחרי באתר לרבות רכישה בסיטונאות לצורך מכירה לצדדים שלישיים, או כל שימוש אחר שאינו אישי. הלקוח אינו רשאי להציב פרסומות ו/או מידע מסחרי ו/או כל מידע אחר באתר.

3.9.      הלקוח אינו רשאי לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר ובתכניו, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת.

3.10.     הלקוח אינו רשאי לעשות כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם.

3.11.      הלקוח אינו רשאי לגלוש אל האתר מאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי ו/או לקשר בין האתר לאתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי .

3.12.       הרישום לאתר באפשרות הלקוח לפתוח חשבון משתמש. בעזרת חשבון משתמש יוכל המשתמש לבצע פעולות שונות באתר, לרבות, רכישת מוצרים, צפייה ברכישות עבר, ביצוע שינויים בהגדרות הלקוח והעדפותיו וכו'.

3.13.   החברה המפעילה מציינת שוב בפני הלקוח שהליך רישומו באתר ופתיחת חשבון המשתמש שלו מעידים על הסכמתו לתנאי תקנון זה.

 

  1. 4. סודיות

4.1.     הנתונים שהלקוח ימסור בעת פתיחת חשבון משתמש באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר בלבד ולא יועברו לצד שלישי כלשהוא, ללא הסכמתו המפורשת של הלקוח. זאת למעט במקרים בהם יועברו הפרטים או חלקם לספק של המוצר אותו רכש הלקוח ו/או לחברת המשלוחים, וזאת לשם השלמת הרכישה והאספקה. בכל מקרה פרטי כרטיס האשראי של הלקוח אינם נשמרים במאגר המידע של האתר ואינם נגישים לעובדי האתר ו/או החברה המפעילה.

4.2.     כל מידע רגיש שימסור הלקוח, בעת פתיחת חשבון משתמש באתר, עובר הצפנה לפני שמירתו במאגר הנתונים של האתר, וסיסמאות של הלקוח עוברות הצפנה באופן חד כיווני.

4.3.      שימוש האתר בפרטים אודות הלקוח הינו בכפוף ל"מדיניות הסודיות והפרטיות" של האתר כמוגדר בתקנון זה.

4.4    בעת ההרשמה לשירותי האתר ובעת פתיחת חשבון משתמש על הלקוח להקפיד בהקלדה נכונה של הפרטים הנדרשים. כמו-כן לעדכן את האתר בכל שינוי בפרטיו, ככל שיהיו. הקלדת פרטים שגויים עלולים למנוע מהאתר לספק ללקוח את המוצרים אותם רכש באתר.

4.5.    יצוין, כי הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית על-פי החוק. החברה המפעילה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה המפעילה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

4.6.     למען בטחון הלקוח, על הלקוח לשמור בסוד את הסיסמא בא בחר לשם כניסה לחשבון המשתמש שלו באתר.

4.7.     על-מנת להקטין את הסיכון בדליפה של פרטי לקוח, ע"י הלקוח עצמו, מומלץ ללקוח להחליף את הסיסמא מידי תקופה.

4.8      לאחר השלמת הרישום לאתר ופתיחת חשבון לקוח, כניסותיו הבאות של הלקוח לאתר מאותו המחשב ממנו הוא נרשם ייתכן ותתבצענה באופן אוטומטי ע"י מערכת האתר, אשר תזהה את המחשב ומכאן את הלקוח עצמו. אי-לכך, מומלץ להקפיד על יציאה מסודרת מחשבון הלקוח בסיום הגלישה ו/או השימוש באתר, וזאת על-מנת למנוע ממשתמשים אחרים באותו מחשב גישה לחשבון הלקוח.

4.9       רכישת מוצרים באתר הלקוח יכול לבצע הזמנה ללא רישום לאתר, המוגדרת כ"הזמנת אורח", אולם בכך הוא מונע מעצמו קבלת הטבות שונות הניתנות ע"י האתר ללקוחות רשומים.

  1. 5. הליך ההזמנה / המכירה

5.1.    הלקוח מוזמן לבחור מוצרים אותם ברצונו לרכוש ולהוסיפם את סל הקניות שלו באתר.

5.2.      בכל שלב במהלך הרכישה באתר יכול הלקוח לגשת לסל הקניות שלו ולצפות במוצרים שצבר, להוסיף עוד מוצרים לסל הקניות או להסיר מוצרים מסל הקניות. בגמר בחירת המוצרים יוזמן הלקוח לעבור למסך התשלום באתר לשם ביצוע תשלום והשלמת הרכישה. 

5.3.    בשלב התשלום ייתכן ויידרש מהלקוח להשלים פרטים אישיים נוספים, כגון: שם וכתובת למשלוח, מספר טלפון, הערות לשליח שהלקוח מבקש לציין לגבי הזמנה זו וכו'. ניתן לשלם עבור ההזמנה באמצעים הבאים בלבד: כרטיס אשראי/ העברה בנקאית/ ביט/ פייפל/ פייבוקס.

5.4.   בתשלום באמצעות כרטיס אשראי, יהיה על הלקוח לבחור מתוך רשימה נתונה את סוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם עבור הזמנתו. ניתן לשלם באמצעות כל סוג כרטיס אשראי ישראלי למעט דיינרס ואמריקן אקספרס.

5.5.    התשלום בכרטיס אשראי מבוצע בפועל במערכת הסליקה של חברת רווחית העומדת בתקן אבטחה מוגנת בתקשורת מאובטחת ומוצפנת. 

5.6.   בתום שלב התשלום ינפיק האתר ללקוח אישור להזמנה אותה ביצע, אשר תשלח ללקוח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר במהלך הרישום שלו לאתר.

5.7.   במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה, יקבל המזמין הודעה מתאימה. לצורך השלמת הליך הרכישה יידרש המזמין לפנות לחברת כרטיסי האשראי אשר מנפיקה לו את הכרטיס עימו המזמין מעוניין לבצע את התשלום לצורך קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, הפעולה תחשב כהשלמתה רק לאחר שהחברה קיבלה מחברת האשראי את אישור התשלום על ביצוע העסקה.

5.8.   לא פעל המזמין להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא החברה  רשאית לבטל את ההזמנה.

5.9.   כל הזמנת ואספקת מוצר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.

5.10. החברה מציעה באתר מוצרים בכמויות, במחירים והתנאים כפי שימצא לנכון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. שמורה לחברה  הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים באתר, לקבוע כמות / מחיר של כל מוצר, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. בכל מקרה מובהר, כי המחיר הקובע הנו מחיר המוצר המופיע באתר ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר.

5.11. כל המחירים, המוצרים, המבצעים, ההנחות והקופונים המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד.

  1. 6. אספקת המוצרים

6.1.     החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

6.2.      החברה תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

6.3.   החברה לא תהיה  אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

6.3.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

6.3.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

6.3.3. כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

6.4.   באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית- החנות תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח .

6.5.     זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

6.6.    האחריות לגבי המשלוח באמצעות דואר ישראל:

6.7.    מובהר במפורש, כי החברה לא תהיה אחראית לנזקים שייגרמו ללקוח, כתוצאה מטיפול לקוי ו/או רשלני ו/או זדוני של דואר ישראל או עובדיה, וכי מסירת המוצר לדואר למשלוח כשהוא תקין, תחשב כמסירת המוצר ללקוח.

  1. דמי משלוח

7.1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

7.2. במכירה בתשלומים רשאית החברה ו/או הספק לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

7.3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף .

7.4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

 

  1. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עיסקה

8.1. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)

8.2. מזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

8.2.1 ביטול לפני משלוח המוצר ע"י החברה: מזמין יכול לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע"י החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגינה.

8.2.2 זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 48 שעות מקבלת הסחורה. כשמדובר בהחלפה שנייה, ישא המזמין בהוצאת שילוח המוצר חזרה למחסני החברה.

8.2.3 לאחר 48 שעות, לא יינתן זיכוי כספי, כי אם זיכוי למימוש באתר. החלפות ניתן לבצע עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

8.3. במקרה של קבלת זיכוי החברה, תוקף הזיכוי למימוש יהיה למשך שנתיים בלבד.

8.4. במקרה של ביטול העסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, יזוכה המזמין אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה וזאת לאחר שיצר המזמין קשר עם החברה לצורך זיכויו בכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.

8.5. ככלל, זיכויים יועברו אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה 5% משווי העסקה אינם ניתנים להחזר. הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי של הקונה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית ושאינה פגומה, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא בלא שנעשה בו כל שימוש. מוצר שהוחזר ואינו עומד בדרישות פרק זה, לא יזכה את המזמין בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.

8.6. זיכוי יועבר לחשבון פייפאל אם הרכישה בוצעה באמצעות פייפאל.

8.7. במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.

8.8. מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל / להחליף מעבר לשתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. מעבר לפעמיים האלה, ישא המזמין בעלויות השילוח.

 8.9.  החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

8.9.1 נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

8.9.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.

8.9.3 במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.

8.9.4 אזל המוצר מהמלאי.

8.10. הודעה על ביטל הזמנה תמסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

8.11 החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.

8.12 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה כדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

8.13. מבלי לגרוע מכלליות האמור ובהתאם לדין לא תתאפשר החלפה/החזרה של מוצר שניתן לשעתוק או שכפול.

  1. קניין רוחני

 9.1. תמונות המוצרים, וצילומי הפקת סגנון המופיעים באתר האינטרנט הינן רכושה וקניינה הבלעדי של החברה וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים.

9.2.   שמו של אתר האינטרנט ו/או כתובת אתר האינטרנט, וכן סימן המסחר של החברה הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא.

9.3. הלקוח מאשר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר, בכל אמצעי שהוא.

9.4. אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.

9.5. החברה המפעילה אוסרת על העתקה, שיכפול, הפצה, פרסום או שימוש כלשהוא במידע המופיע באתר.

  1. שינויים בתקנון זה

10.1. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, תנאים אלה, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר הבית וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור.

10.2. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.

10.3. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

  1. סמכות שיפוט

11.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה הינו הדין הישראלי בלבד.

11.2. כל דיון במחלוקת ו/או סכסוך בין הלקוח לבין האתר ו/או החברה המפעילה בהקשר לפעילות האתר והשימוש בו תהא נתונה לבית המשפט בפ"ת. 

  1. פנייה לחברה

12.1. הלקוח יוכל לפנות אל החברה בכל שאלה הקשורה לאתר, לרבות אך לא רק בהקשר לפעילות האתר, המוצרים המוצגים בו, הזמנות שבוצעו, מוצרים שנרכשו, מוצרים שהתקבלו, פגמים במוצר, פגמים בשירות שסופק באתר או ע"י נציג האתר והצבת פרסומת.

12.2 בכל הנושאים הללו ואחרים מומלץ לפנות בהודעת דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של האתר בכתובת: https://www.instagram.com שירות הלקוחות של האתר ומנהלי החברה המפעילה יפנו אל הלקוח בחזרה בתוך 3 ימי עסקים. 

 

 

X
Scroll to Top

5% הנחה לנרשמים לניוזליטר

המגזין המושלם לאלו שאוהבים ונושמים סטייל
מגוון טיפים, עידכונים והטבות בלעדיות לרשומים